โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจพนักงานและครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561

1 min read

โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจพนักงานและครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา นำพนักงานและครูคาทอลิก รวม 25 คน เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 14  พฤษภาคม 2561  ณ  ห้องประชุมหลุยส์  ชั้น 2  อาคารหลุยส์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดย ….บาทหลวงชาญชัยทิว   ไผ่งาม เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิด และวิทยากรให้ความรู้และผู้อำนวยการ เซอร์มารี-เอมเม รัตนา  โพธิทอง นำการฝึกจิตภาวนาแบบคริสต์ เพื่อฝึกความเข้มแข็งด้านชีวิตจิตของผู้นำงานศาสนสัมพันธ์โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »