เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนคาทอลิกในความดูแลของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนในความดูแลของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปัจจุบันบริหารงานโดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (SOEURS DE SAINT PAUL DE CHARTRES) กลุ่มคณะนักบวชสตรี ในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ถนนสาทรใต้ ติดกับวัดเซนต์หลุยส์โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส (นักบุญหลุยส์) องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน