โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

วิสัยทัศน์ (VISION)

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ บุคลากรครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ (MISSION)

๑.      พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ      มีจิตตารมณ์ตามคุณค่าพระวรสารเป็นคนเก่ง มีความรู้ ด้านวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความสุขในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างพอเพียงบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย อย่างมีคุณภาพ (ม.๑,๒,๓,๔,๕,๖) (ตบช.๑,๒,๓,๔,๕,๖)  (นโยบาย EDBA ๑,๔)

๒.    พัฒนาคุณภาพของบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน วิชาชีพทางการศึกษา รู้เท่าทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (ม.๗,๘)  (ตบช.๖,๗) (นโยบาย EDBA ๓)

๓.     พัฒนาระบบการบริหารเชิงคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน (ม.๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๕) (ตบช.๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒) (นโยบายEDBA ๒)

๔.     ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจัดการศึกษาที่มีความเสมอภาคและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน (ม.๙,๑๓) (ตบช.๗) (นโยบาย EDBA๑)

ระดับการศึกษาปฐมวัย

วิสัยทัศน์ (VISION)

ผู้เรียนมีคุณธรรม-จริยธรรม สร้างสรรค์องค์ความรู้ ควบคู่ความรับผิดชอบ ตอบรับความเป็นไทย ใส่ใจรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมในการเรียนรู้

พันธกิจ (MISSION)

๑. พัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป(ม.๑,๒,๓,๔) (ตบช. ๑,๒,๓,๔)

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในเรื่องของคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

(ม.๑,๒,๓,๔) (ตบช. ๑,๒,๓,๔,๕)

๓. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(ม.๕)(ตบช.๖)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »