ศุกร์. พ.ย. 1st, 2019

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

1 min read

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่รับรางวัลประเภทต่าง ๆ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ ประธานมอบรับรางวัลและเกียรติบัตร คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม