พฤหัส. พ.ย. 7th, 2019

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปี 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
จิตวิทยา(วทบ.)

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์)
สาขาวิศวกรรมโยธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปี 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะรังสี
สาขารังสีเทคนิค

ศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider