โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพสถานศึกษา

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“ การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2  ตั้งแต่ เวลา8.00- 16.30 น  

 โดยเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางวลัยพร  เทวะเวชพงษ์  

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »