โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

การประชุมก่อตั้งกลุ่มยุววินเซน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

1 min read

การประชุมก่อตั้งกลุ่มยุววินเซน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ฝ่ายจิตตาภิบาล จัดประชุมหารือเพื่อดำเนินการก่อตั้งกลุ่มยุววินเซน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยนางสาวรัศมี  ทรัพย์เจริญ และนางสาววันทนา  ชาญศิริศักดิ์สกุล ที่ปรึกษา  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2561  ณ  ห้องประชุมหลุยส์  ชั้น 2  อาคารหลุยส์  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »