โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประชุมครูคาทอลิก โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561

1 min read

ประชุมครูคาทอลิก โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561         ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดประชุมคณะครูคาทอลิก โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17  พฤษภาคม  2561  ณ  ห้องประชุมหลุยส์  ชั้น 2  อาคารหลุยส์  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีผู้อำนวยการ เซอร์มารี-เอมเม รัตนา  โพธิทอง เป็นประธานการประชุม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »