โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1 min read

วันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนครู  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ  ห้องประชุมหลุยส์ชั้น  2   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »