อบรมนักเรียนในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติตนในการเยี่ยมผู้ป่วย  ผู้สูงอายุ  และเด็กพิการในชุมชน