ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

วันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ.  2561 เซอร์มารี-เอมเม  โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนชุมชน  เข้าประชุมคณะกรรมการร่วม  4  ฝ่าย  ณ  ห้องสารสนเทศ   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน