งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่  3  มิถุนายน  2561   ณ วัดเซนต์หลุยส์  กรุงเทพมหานครโดยตัวแทนนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาถือเสลี่ยงพลับพลาศีลมหาสนิท และตัวแทนนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษารำและโปรยดอกไม้นำขบวนแห่ เพื่อบังเกิดความสวัสดิมงคลเป็นการถวายเกียรติสูงสุดแด่พระคริสตเจ้า