โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกเขต 1

1 min read

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกเขต 1 นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจำนวน 35  คน  เข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1  โดย โรงเรียนกุหลาบวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดเมื่อวันที่ 19  มิถุนายน  2561  ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คณะครู และนักเรียนคาทอลิก ได้รับฟังการอบรมจากคุณพ่อวิทยากร  2 ท่าน ได้แก่ คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร และคุณพ่อสมภพ  เรืองวุฒิชนะพืช ในหัวข้อ ตามรอยมิชชันนารี สู่ 350 ปี มิสซังสยาม ส่งเสริมความเชื่อที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สู่รากฐานความเชื่อชีวิตคริสตชน โดยเน้นการดำเนินชีวติคริสตชนอย่างดี และเข้มแข็ง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »