โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

1 min read

งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่  3  มิถุนายน  2561   ณ วัดเซนต์หลุยส์  กรุงเทพมหานครโดยตัวแทนนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาถือเสลี่ยงพลับพลาศีลมหาสนิท และตัวแทนนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษารำและโปรยดอกไม้นำขบวนแห่ เพื่อบังเกิดความสวัสดิมงคลเป็นการถวายเกียรติสูงสุดแด่พระคริสตเจ้า

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »