โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education ผ่านการทำโครงงาน

1 min read

วันที่ 10 พ.ย.61 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ส่งครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 คน ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education ผ่านการทำโครงงาน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ โดยมีวิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ เป็นผู้ให้การอบรม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »