โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

1 min read

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

 

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหาในการทำโครงงานทุกระดับชั้น  มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองในกิจกรรมฐานความรู้   กิจกรรมประกอบไปด้วย การวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “รักษต้นไม้ รักษ์โลก รักษ์ชีวิต”  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3   และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –  ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่  6   รวมทั้งจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์  และ Scince show  นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »