โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม IEP DAY

1 min read

วันที่ 2  สิงหาคม  พ.ศ. 2562   กิจกรรม IEP  DAY

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม  IEP  DAY  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จากบริษัท EP  Plus  Learning  เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความสุข  สนุกสนาน  และเกิดความมั่นใจในการสื่อสารจากการปฏิบัติกิจกรรมฐานต่าง ๆ อาทิ

A Station 1  Coconut  Shy

A Station 2  Minute  to  Win  it

A Station 3  Name  that  word  / sentence / country

A Station 4  Solve  the  Riddles

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »