โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562

1 min read

ฝ่ายจิตตาภิบาล งานอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ณ วัดเซนต์หลุยส์  เพื่อวอนขอพระพร สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาในตลอดปีการศึกษานี้  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกรรม โดยบาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธี

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »