โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วันกระแสเรียก

1 min read

oznor

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  คณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรม ต่างๆ ร่วมกับคณะนักบวชทั้งชายและหญิง ณ  ศาลาหลุยส์มารี   วัดเซนต์หลุยส์ เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสถึงภารกิจของพระคริสตเจ้า ที่ เชื้อเชิญ เราให้ตัดสินใจดำเนินชีวิตอุทิศตนด้วยความเต็มใจที่ทุ่มเท และพร้อมที่จะช่วยเหลือรับใช้กันและกัน   ตามบทบาท หน้าที่ของตนเองอย่างอิสระ และมีสันติสุขในจิตใจ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »