โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยบาทหลวงชาญชัย  ทิวไผ่งาม ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ชี้แจงเรื่องการปรับปรุงอาคารเรียนในปีการศึกษา 2562  เซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารและการพัฒนาโรงเรียน  ครูสุรีย์ ตริการช่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียน  ครูสมบัติ สุทธิรอด ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวินัยและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเครือข่ายผู้ปครอง  คุณสลีลา คณภากรกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง แบ่งปันประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในปีการศึกษา 2561  ครูสุทธิพันธ์ รัตนสุต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ชี้แจงรายละเอียดสติกเกอร์จอดรถและบัตรรับนักเรียน  บริษัทถามครู (Checker) ชี้แจงและแนะนำการใช้ระบบบริหารจัดการดูแลนักเรียน  และครูประจำชั้นพบผู้ปกครองเพื่อร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการพัฒนานักเรียนในแต่ละชั้นเรียน

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »