โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เลือกตั้งสภานักเรียน

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์ประชาธิปไตยขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการใช้สิทธิ์ตามหน้าที่ในการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ยอห์นปอลที่ 2

ผลคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

เบอร์ 1   ชื่อ  พรรค SLS NEXTGEN                 249     คะแนน

เบอร์ 2   ชื่อ  พรรค เขียวขาวพัฒนา                 66     คะแนน

เบอร์ 3   ชื่อ  พรรค พลังใหม่                         158     คะแนน

เบอร์ 4   ชื่อ  พรรค พิกุลทอง                        86     คะแนน

สรุป เบอร์ 1 พรรค SLS NEXTGEN  นายธีรพัฒน์  พูลทรัพย์ ได้เป็นประธานนักเรียน

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »