โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม Knowledge market

1 min read

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดกิจกรรม Knowledge market มีครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ของครูที่ได้เข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ เกิดประโยชน์แก่นักเรียนในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย กิจกรรมที่จัดแต่ละฐานมีดังต่อไปนี้ 1.ฐานพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ 2.กิจกรรมการเรียนการสอนEIS 3.กิจกรรม Coding 4. กิจกรรมพัฒนาสมอง EF 5.กิจกรรมสีสันสร้างโลก 6.การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 7. นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 8. The Spiral English Learning Activities

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »