โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

Examination for teachers

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัด Examination for teachers เพื่อทดสอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูตลอดปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการทดสอบในการแยกกลุ่มเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »