โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งสภานักเรียน)

1 min read

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561  ได้มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3  พรรค ได้แก่  1.   พรรคพัฒนาการเรียน   2. พรรคมงกุฎพิกุลทอง  3. พรรคพัฒนาการเรียน  จากการนับคะแนนในการเลือกตั้งสภานักเรียนจากนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และครู ผลปรากฏว่า        

พรรคพัฒนาการเรียน     ได้คะแนน        124     คะแนน
พรรค มงกุฎพิกุลทอง     ได้คะแนน        215     คะแนน
พรรค พัฒนาการเรียน    ได้คะแนน        130     คะแนน
สรุปว่า พรรคมงกุฎพิกุลทอง       โดยมีนางสาวชุติมา  แมงทับ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »