โครงการแบ่งปันด้วยใจสานฝันด้วยความสุขในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1

งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซน์หลุยส์ศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 10 คน เข้าโครงการแบ่งปันด้วยใจสานฝันด้วยความสุขในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1  ในวันพฤหัสบดีที่  11  กรกฎาคม  2562  ณ  โรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ   โดยมีบาทหลวงศวง วิจิตวงศ์ หัวหน้าเขตการศึกษา เขต 1 บาทหลวงเชษฐ์ดนัย ไชยเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ   และบาทหลวงวีรยุทธ   เกียรติสกุลชัย หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล เขต 1 ให้เกียรติร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ