กิจกรรม IEP DAY

วันที่ 2  สิงหาคม  พ.ศ. 2562   กิจกรรม IEP  DAY 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม  IEP  DAY  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จากบริษัท EP  Plus  Learning  เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความสุข  สนุกสนาน  และเกิดความมั่นใจในการสื่อสารจากการปฏิบัติกิจกรรมฐานต่าง ๆ อาทิ 

A Station 1  Coconut  Shy             

A Station 2  Minute  to  Win  it

A Station 3  Name  that  word  / sentence / country

A Station 4  Solve  the  Riddles