กิจกรรม วันสงกรานต์

ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้  นักเรียนตั่งแต่ปฐมวัย – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมขบวนแตรวง โดยมี  คุณพ่อพรชัย  แก้วแหวน เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณพ่อวีรยุทธ  เกียรติสกุลชัย