โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

1 min read

วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 54 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ บ้านอบรมสแตลลามารีส จังหวัดระยอง  โดยมีคุณอดิเรก โพธิทอง เป็นวิทยากร  กิจกรรมนี้ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ การคิดวิเคราะห์ การสังเกต การอยู่ร่วมกัน  เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »