ประชุมครูคาทอลิก โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561

ประชุมครูคาทอลิก โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561         ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดประชุมคณะครูคาทอลิก โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17  พฤษภาคม  2561  ณ  ห้องประชุมหลุยส์  ชั้น 2  อาคารหลุยส์  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีผู้อำนวยการ เซอร์มารี-เอมเม รัตนา  โพธิทอง เป็นประธานการประชุม