การประชุมก่อตั้งกลุ่มยุววินเซน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

การประชุมก่อตั้งกลุ่มยุววินเซน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ฝ่ายจิตตาภิบาล จัดประชุมหารือเพื่อดำเนินการก่อตั้งกลุ่มยุววินเซน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยนางสาวรัศมี  ทรัพย์เจริญ และนางสาววันทนา  ชาญศิริศักดิ์สกุล ที่ปรึกษา  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2561  ณ  ห้องประชุมหลุยส์  ชั้น 2  อาคารหลุยส์  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา