ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนครู  เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ  ห้องประชุมหลุยส์ชั้น  2   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน