กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกเขต 1

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกเขต 1 นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจำนวน 35  คน  เข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1  โดย โรงเรียนกุหลาบวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดเมื่อวันที่ 19  มิถุนายน  2561  ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คณะครู และนักเรียนคาทอลิก ได้รับฟังการอบรมจากคุณพ่อวิทยากร  2 ท่าน ได้แก่ คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร และคุณพ่อสมภพ  เรืองวุฒิชนะพืช ในหัวข้อ ตามรอยมิชชันนารี สู่ 350 ปี มิสซังสยาม ส่งเสริมความเชื่อที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สู่รากฐานความเชื่อชีวิตคริสตชน โดยเน้นการดำเนินชีวติคริสตชนอย่างดี และเข้มแข็ง