กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งสภานักเรียน)

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561  ได้มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3  พรรค ได้แก่  1.   พรรคพัฒนาการเรียน   2. พรรคมงกุฎพิกุลทอง  3. พรรคพัฒนาการเรียน  จากการนับคะแนนในการเลือกตั้งสภานักเรียนจากนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และครู ผลปรากฏว่า        

พรรคพัฒนาการเรียน     ได้คะแนน        124     คะแนน
พรรค มงกุฎพิกุลทอง     ได้คะแนน        215     คะแนน
พรรค พัฒนาการเรียน    ได้คะแนน        130     คะแนน
สรุปว่า พรรคมงกุฎพิกุลทอง       โดยมีนางสาวชุติมา  แมงทับ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561