วันกระแสเรียก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  คณะเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรม ต่างๆ ร่วมกับคณะนักบวชทั้งชายและหญิง ณ  ศาลาหลุยส์มารี   วัดเซนต์หลุยส์ เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสถึงภารกิจของพระคริสตเจ้า ที่ เชื้อเชิญ เราให้ตัดสินใจดำเนินชีวิตอุทิศตนด้วยความเต็มใจที่ทุ่มเท และพร้อมที่จะช่วยเหลือรับใช้กันและกัน   ตามบทบาท หน้าที่ของตนเองอย่างอิสระ และมีสันติสุขในจิตใจ