การพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ

วันที่ 11 พ.ย. 61 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ส่งครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 คน ในการพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล ที่มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ โดยมีวิทยากร รศ.ดร.บุฟผชาติ ทัฬหิกรณ์ เป็นผู้ให้การอบรม