โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ส่งครูประกวดในโครงการประกวดสื่อ นวัตกรรม เขต 1 ปีการศึกษา 2561

1 min read

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เซนต์ราฟาแอล สามัคคีสงเคราะห์ อัสสัมชัญศึกษา ยอแซฟกรุงเทพฯ และกุหลาบวิทยา ได้จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนการสอนของคุณครูขึ้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท สื่อประดิษฐ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คุณครูที่เป็นตัวแทนจำนวน 4 ท่าน ของโรงเรียนเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล มีดังนี้
ประเภทสื่อประดิษฐ์
ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวกัญญา วงศ์ดีไพศาล
ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวรุจิรา ผิวเกลี้ยง
ประเภทสื่อเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายชานนท์ จิระประยูร
ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายสุนทร คลังพหล

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »