ผู้บริหาร คณะผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน ไปเยี่ยมคนชราที่บ้านพักลำไทร ปทุมธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2560   ผู้บริหาร คณะผู้แทนครู  และผู้แทนนักเรียน ไปเยี่ยมคนชราที่บ้านพักลำไทร  ปทุมธานี