โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม วันสงกรานต์

1 min read

ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้  นักเรียนตั่งแต่ปฐมวัย – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมขบวนแตรวง โดยมี  คุณพ่อพรชัย  แก้วแหวน เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณพ่อวีรยุทธ  เกียรติสกุลชัย

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »