โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียนเขต 1

1 min read

ฝ่ายจิตตาภิบาล งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้นำนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 39 คน เข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1  หัวข้อ “ 350 ปี มิสซังสยาม ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ” ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก  โดยมีบาทหลวงชนภัทร ศุขะเนตร และบาทหลวง วินัย ฤทธิบุญชัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »