โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

โครงการอบรมยุวธรรมทูต ปี 2019

1 min read

ฝ่ายจิตตาภิบาล งานอภิบาลและแพร่ธรรม นำนักเรียนคาทอลิกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำยุวธรรมทูต ปี 2019 ณ โรงเรียนลาซาล บางนา ระหว่างวันศุกร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019  และในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2019 นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสการเฉลิมฉลองการสถาปนามิสซังสยามครบ 350 ปี ที่วัดนักบุญ    ยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »