โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันสุนทรภู่ “สุนทรภู่ครูกวีสร้างคนดีห่างไกลยาเสพติด”

1 min read

วันพุธที่ 26 มิถุนายม 2562   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร่วมกับกลุ่มสาระระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก หัวข้อสุนทรภู่ครูกวีสร้างคนดีห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อระลึกถึงกวีเอกของประเทศที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก ที่มีผลงานสืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดีมากมาย  และเพื่อรณรงค์ต้านภัยของยาเสพติดชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดระบายสีตัวละคร  ประกวดวาดภาพระบายสีตัวละคร ประกวดแต่งกลอนสุภาพ การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร การจัดบอร์ดโทษของยาเสพติด  และกิจกรรมตอบคำถามจากการชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับยาเสพติด

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »