โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

1 min read

วันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  เพื่อฝึกให้ลูกเสือและเนตรนารีสำรองปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิชาลูกเสือ ฝึกความเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี รู้จักหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัยในตนเอง เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  อีกทั้งยังนำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้รับจากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »