โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

มนต์รักเซนต์หลุยส์ไนท์ 2018

1 min read

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561  เซนต์หลุยส์ไนท์ 2018     คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูเซนต์หลุยส์ศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดงานเซนต์หลุยส์ไนท์ ครั้งที่ 26 โดยใช้ชื่องานว่า “มนต์รักเซนต์หลุยส์ไนท์  2018” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน แสดงออกอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง สนับสนุนกองทุนสวัสดิการครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »