โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

1 min read

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 199 คน ณ. ฟาร์มโคมนมไทย-เดนมาร์ค  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินและเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มีแรงจูงใจสอดคล้องพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก และได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถต่อยอดและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความรู้เชิงเกษตรกรรมที่ควรค่าแก่การไปสัมผัส

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »