โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1 min read

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น 54 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและเกิดความรักสถาบันการศึกษา   รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นน้องในปีต่อไป   โดยมีกิจกรรมการแสดงกตัญญุตาและมอบเงินทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน     นายกสมาคมศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล  ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนเข้าสู่สมาคมศิษย์ฯ   และกิจกรรม  Good  bye  Senior  รุ่นน้องอำลารุ่นพี่  สร้างสายใยความผูกพันและมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »