โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

พิธีรับเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

1 min read

วันที่ 30  มีนาคม พ.ศ. 2562        ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมในพิธีรับเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่รางวัลคำสอนดีเด่น   , รางวัลความประพฤติดี –น้ำใจดี , รางวัลทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านศิลปะ ,รางวัลนักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยปฏิบัติหน้าที่งานโรงเรียน  ,รางวัลคะแนนสูงสุดของห้อง ,รางวัลได้รับคะแนนสูงสุดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 34 คนประจำปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภูมิใจ ในความสำเร็จของตนเอง และได้นำชื่อเสียงให้ผู้ปกครอง ทั้งคณะครูได้แสดงความยินดีกับนักเรียน         

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »