ประชาสัมพันธ์รางวัลภาคภูมิใจของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์รางวัลภาคภูมิใจของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

          ในวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารและมอบรางวัลเกียรติยศประเภทต่างๆ ซึ่งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้เข้าร่วมรับรางวัล ดังนี้

1.นางพรกมล     เงินเขียว          รับรางวัลโล่เงิน            ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นระดับเขตการศึกษา

2.นางสาวกัญญา   วงศ์ดีไพศาล    รับรางวัลเกียรติบัตร       ครูดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

3.เซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย      รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลคะแนน O – NET ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด สูงกว่าร้อยละ50

4.นางสาวสุรีย์    ตริการช่าง        รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้คะแนน O –NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน จำนวน 1คน