พิธีรับเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

วันที่ 30  มีนาคม พ.ศ. 2562        ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้จัดกิจกรรมในพิธีรับเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่รางวัลคำสอนดีเด่น   , รางวัลความประพฤติดี –น้ำใจดี , รางวัลทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านศิลปะ ,รางวัลนักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยปฏิบัติหน้าที่งานโรงเรียน  ,รางวัลคะแนนสูงสุดของห้อง ,รางวัลได้รับคะแนนสูงสุดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 34 คนประจำปีการศึกษา 2561  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภูมิใจ ในความสำเร็จของตนเอง และได้นำชื่อเสียงให้ผู้ปกครอง ทั้งคณะครูได้แสดงความยินดีกับนักเรียน