กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education ผ่านการทำโครงงาน

วันที่ 10 พ.ย.61 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ส่งครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 คน ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education ผ่านการทำโครงงาน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ โดยมีวิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ เป็นผู้ให้การอบรม