มนต์รักเซนต์หลุยส์ไนท์ 2018

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561  เซนต์หลุยส์ไนท์ 2018     คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูเซนต์หลุยส์ศึกษา ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดงานเซนต์หลุยส์ไนท์ ครั้งที่ 26 โดยใช้ชื่องานว่า “มนต์รักเซนต์หลุยส์ไนท์  2018” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน แสดงออกอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง สนับสนุนกองทุนสวัสดิการครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน